Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > Sol·licitud de títols
 
Sol·licitud de títols

Títol de l’ESO
 
El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cal fer cap gestió, ja que la Secretaria el demana directament per a tots els alumnes que acrediten l’etapa d’ESO. 
 
Per tal de confirmar o esmenar les dades personals dels alumnes, abans de finalitzar el curs, els tutors repartiran un full de revisió de dades que caldrà retornar a la Secretaria abans de la data indicada en el mateix document.
 
Títol de Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà (Tècnic) i Cicle formatiu de grau superior (Tècnic Superior)
 
La tramitació d’aquests títols comença amb la sol·licitud per part de la persona interessada i comporta el pagament de la taxa corresponent als drets d’expedició. La sol·licitud s’ha de fer amb l’imprès oficial disponible als centres educatius. 
 
Procediment per a la sol·licitud del títol
 
Cal presentar a la Secretaria de l’institut:
  1. Sol·licitud degudament emplenada i signada
  2. Fotocòpia del DNI o NIE
  3. Certificat de qualificacions finals.
 
Amb aquesta documentació, Secretaria genera el full de pagament de les taxes, d’acord amb l’import vigent que marca el Departament d’Ensenyament.
 
Tenen dret a la reducció de la taxa:
  Els membres de família nombrosa de categoria general 
Els membres de famílies monoparentals 
 
Tenen dret a l’exempció de la taxa:
Els membres de família nombrosa de categoria especial.
Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
 
Cal fer l’ingrés de les taxes a l’entitat bancària indicada i, un cop fet l’ingrés, retornar el resguard de pagament a Secretaria per tal que sigui expedit el Resguard del Títol, que té tots els efectes del títol, mentre aquest no s’expedeixi materialment i cal conservar-lo per poder recollir el títol un cop arribi al centre. 
 
En cas de no presentar el comprovant de pagament a Secretaria, s’aturaria la tramitació del títol. 
 
Recollida del títol 
 
Una vegada s’ha comunicat a l’alumne/a l’arribada del títol sol·licitat via carta postal o correu electrònic, per recollir-lo cal presentar la documentació següent:
  1. Original del DNI o NIE.
  2. Resguard del Títol (*).
En el cas de no poder recollir personalment el títol, es pot autoritzar una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:
 
Resguard de títol (*)
  1. Document d’autorització 
  2. Fotocòpia del seu DNI 
  3. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del títol.
 
Nota: Els títols són nominals, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar l’autorització per poder recollir el títol. 
 
(*) En cas de pèrdua del resguard de títol, es pot sol·licitar el lliurament presentant, a més de tota l’altra documentació, la sol·licitud de lliurament de títol sense presentar el resguard 


 
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10